Logo Overbruggingsverhuur.nl

Overbruggingsverhuur.nl

Tijdelijke (ver)huur van te koop staande woningen

Huurhuizen met extra aandacht door een speciale aanbieding, huurprijs verlaging of anders: Ga naar ons prikbord »

Algemene voorwaarden

Algemeen

Overbruggingsverhuur.nl is een handelsnaam van Overbruggingsverhuur B.V. en wordt verder aangeduid als “OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V.” en degene voor wie Overbruggingsverhuur B.V. een dienst uitvoert wordt verder aangeduid als “opdrachtgever”. De diensten die door Overbruggingsverhuur B.V. voor de opdrachtgever worden uitgevoerd, gelden als opdracht, als nader omschreven in titel 7 boek 7 Burgerlijk Wetboek (BW).

 

Artikel 1 Dienstverlening

1. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. faciliteert diensten op het gebied van verhuur met betrekking tot het tijdelijk verhuren van woonruimte in het algemeen en het verhuren van woonruimte met behulp van Overbruggingsverhuur in het bijzonder.

2. De algemene voorwaarden zoals hier omschreven worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V., tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst aan de opdrachtgever ter hand gesteld en deze wordt geacht daarmee bekend te zijn.

3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2 Opdrachten

1. Opdrachten kunnen mondeling en schriftelijk worden aangegaan en worden indien gewenst schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V.. Deze bevestiging is bepalend voor de inhoud van de opdracht.

2. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, tenzij de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk heeft uitgesloten. Indien deze werkzaamheden

voor rekening van de opdrachtgever geschieden, dient OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, nodig in het kader van de uitvoering van de opdracht - al dan niet op verzoek van OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. of redelijkerwijze voorzienbaar voor de opdrachtgever - , tijdig aan OVERBRUGGINGSVERHUUR.

NL worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. zijn verstrekt heeft OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. kenbaar behoorde te zijn.

6. Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. de inhoud van de opdracht wijzigt/aanvult, zal OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. daarover nader in overleg treden met de opdrachtgever.

Wijziging/aanvulling kan van invloed zijn op de overeengekomen vergoeding, doch niet voordat de opdrachtgever met de wijziging/aanvulling heeft ingestemd.

 

Artikel 3 Honorarium en betaling

1. Voor de diensten van OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V., als omschreven op haar website: www.Overbruggingsverhuur.nl, gelden vaste tarieven, welke inclusief BTW zijn, en welke op aanvraag beschikbaar worden gesteld.

2. Adviezen en dienstverlening die buiten de in artikel 3 lid 1 genoemde diensten vallen, worden getarifeerd volgens een vast uurtarief inclusief BTW, welke op aanvraag beschikbaar wordt gesteld.

3. Het tarief geldend op de dag van de in artikel 2 lid 1 van deze voorwaarden genoemde bevestiging is bepalend voor de betreffende opdracht.

4. Alle bedragen luiden in Euro, inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW), voor zover van toepassing.

5. Facturering van alle OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. diensten vindt na de totstandkoming van de afspraken tussen huurder en verhuurder en voorafgaand aan de verstrekking van de schriftelijke huurovereenkomst aan opdrachtgever (verhuurder) plaats. Voor betaling geldt een termijn van 14 dagen na dagtekening factuur. Betaling geschiedt op een door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. te noemen bankrekening.

6. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. zal na volledige betaling door opdrachtgevers van het verschuldigde factuurbedrag overgaan tot verstrekking van de schriftelijke huurovereenkomst.

7. Bij overschrijding van de betalingstermijn zoals vermeld in artikel 3 lid 5 zal over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht vanaf de vervaldatum van de factuur die overeenkomt met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Daarnaast is OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. bij overschrijding van de betalingstermijn bevoegd haar werkzaamheden op te schorten in overeenstemming met artikel 7 van deze voorwaarden.

8. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal 100 euro bedragen.

9. Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Wanneer afspraken 24 of korter van tevoren worden afgezegd, is OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. gerechtigd de kosten van de gereserveerde tijd plus eventuele reistijd in rekening te brengen.

 

Artikel 4 Vertrouwelijkheid

1. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. behandelt alle verkregen informatie van de opdrachtgever met discretie en betracht geheimhouding dienaangaande, tenzij schriftelijk met opdrachtgever anders is overeengekomen.

2. Opdrachtgever geeft OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. toestemming om de verkregen informatie beschikbaar te stellen aan door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. in te schakelen deskundigen op deelterreinen met het oog op integrale advisering cq goedkeuring, uiteraard eveneens onder geheimhoudingsplicht.

 

Artikel 5 Competentie

1. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. verklaart dat haar adviseurs en de adviseurs waarmee zij samenwerkt, competent zijn op hun betreffende deelterreinen en zij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zullen nemen.

 

Artikel 6 Reclames

1. Reclames over door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V., of over door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. ingeschakelde derden, verrichtte werkzaamheden, dienen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende opdracht schriftelijk te worden gemeld aan OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. onder gedetailleerde opgave van redenen.

2. Indien een reclame gegrond is, zal OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. de werkzaamheden alsnog - voor haar rekening - verrichten, tenzij de opdrachtgever schriftelijk kenbaar maakt daar geen gebruik van te willen maken. In dat geval dienen partijen nader overleg te voeren over een passende oplossing, rekening houdend met de aard van de reclame.

 

Artikel 7 Opschorting & ontbinding

1. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig of tijdig nakomt, ook niet nadat deze ter zake in gebreke is gesteld en niet alsnog binnen een redelijke termijn de verplichtingen nakomt.

2. Voorts is OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. gevergd kan worden, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 8 Opzegging en beëindiging

1. Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van tenminste 3 (drie) werkdagen.

2. Indien de opdracht tussentijds door opdrachtgever wordt opgezegd, heeft OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. recht op vergoeding van de door haar geleden schade, welke maximaal de voor de opdracht overeengekomen vergoeding bedraagt, tenzij de opzegging aan OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. is te wijten.

3. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V., zal OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, indien en voor zover mogelijk, aan derden, tenzij zulks redelijkerwijze niet van OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. gevraagd kan worden.

4. Indien deze overdracht van de werkzaamheden voor OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. extra kosten met zich meebrengt, worden deze kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Nadat opdrachtgever (huurder) een woning heeft toegewezen gekregen vervalt de inschrijving bij OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V..

6. Bij annulering van een getekende huurovereenkomst door huurder, om welke reden dan ook, is huurder sowieso gehouden om 1 maand huur voor de opleveringsdatum aan verhuurder te betalen alsmede de verhuurkosten zoals genoemd in artikel 3 lid 1.

7. Na betaling van de verschuldigde bedragen aan OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. en verzending door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. van de huurovereenkomst vervalt de verantwoordelijkheid van OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. en heeft huurder vanaf dat moment uitsluitend verplichtingen jegens de verhuurder cq. beheerder.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit als gevolg van haar dienstverlening

2. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige informatie die op onze website of gelieerde websites of andere informatiedragers staat of zal staan.

3. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende enige verhuur van een woning worden geacht te zijn gedaan op basis van toestemming van de verhuurder, OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze mededelingen. Mocht achteraf blijken dat er geen toestemming is verkregen, dan komt de verhuur niet tot stand en zal aan enige mededeling onzerzijds geen enkel recht kunnen worden ontleend. Iedere vorm van aansprakelijkheid onzerzijds wordt hierbij uitgesloten.

4. De uiteindelijke toewijzing van een woning ligt altijd bij de verhuurder cq eigenaar.

5. Alle door OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6. Een eventuele huurovereenkomst wordt opgesteld tussen de huurder en de verhuurder. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. is hierin geen partij en kan zodoende ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele nalatigheid of onjuiste informatie van één van beide partijen.

7. OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. kan nimmer, direct of indirect, aansprakelijk worden gehouden voor de hoogte van een huurprijs. Niet door de huurder noch door de verhuurder.

8. Zowel huurder als verhuurder kunnen en zullen OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. niet aansprakelijk houden voor de hoogte van de overeengekomen huurprijs en bijkomende kosten voor levering en diensten. De verhuurder blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor de hoogte van de huurprijs en de bijkomende kosten voor levering en diensten.

 

Artikel 10 Geheimhouding

1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de verkregen informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, een partij gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en deze partij zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is deze partij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling aan de andere partij en is de andere partij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

 

Artikel 11 Geschillen & Toepasselijk recht

1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten en/of rechtshandelingen, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen middels goed onderling overleg.

2. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen middels goed onderling overleg, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

3. Op elke opdracht tussen OVERBRUGGINGSVERHUUR B.V. en de opdrachtgever en alle daaruit voortvloeiende rechtshandelingen en/of geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

Veel gestelde vragen over dit trefwoord

Wij hebben enkele vragen die vaak worden gesteld over dit trefwoord en de daarbij behorende antwoorden voor u op een rijtje gezet.

 

» Hoelang bestaat Overbruggingsverhuur.nl al?

Wij zijn de ontdekkers van de mogelijkheid om te koop staande woningen via de Leegstandwet te kunnen verhuren. Iin 2008 zijn wij begonnen om samen met de hypotheekbanken dit product verder te ontwikkelen. Momenteel werken wij samen met meer dan 250 hypotheeklabels.

 

» Wat is Overbruggingsverhuur?

Overbruggingsverhuur is tijdelijke verhuur van lege te koop staande woningen op basis van de Leegstandwet. Belangrijk is dat de verkoop tijdens de huurperiode gewoon doorgaat. De huurbescherming uit het Burgerlijk Wetboek wordt vervangen door duidelijke regels.

 

 

Tags bij dit trefwoord: Overbruggingsverhuur, algemene voorwaarden,